Jaarrekening

Financieel overzicht totale begroting volgens taakvelden

Financieel overzicht totale begroting volgens taakvelden

Vanaf 2017 zijn we verplicht vanuit de BBV om een verdeling van de begroting per taakveld op te nemen in de programmabegroting en de jaarrekening. Deze lijst met taakvelden is voorgeschreven en voor elke gemeente hetzelfde. Elke gemeente hanteert dus dezelfde taakvelden. Dit bevorderd vergelijkbaarheid en uniformiteit.  Wel kunnen taakvelden toegeschreven worden aan meerdere programma’s en heeft het geen invloed op de indeling van de programma’s in de begroting.
In Oss hebben we ervoor gekozen om het overzicht van de begroting volgens taakvelden op te nemen in de bijlage. In de programmateksten zelf blijven de concernproducten leidend. De systematiek die we hanteren is om aan elke activiteit (bijvoorbeeld ‘Burgemeester en wethouders - 60206’) een taakveld (hoofd en subniveau) hebben gekoppeld. Door deze koppeling kunnen we op hoofdniveau (bijvoorbeeld ‘0. Bestuur en ondersteuning’) en op subniveau (bijvoorbeeld ‘0.1 Bestuur’) een overzicht van de begroting op taakveldenniveau genereren.

Het volgende overzicht laat de begrote en gerealiseerde lasten en baten per taakveld zien.

bedragen x € 1.000

Taakvelden

Begroting 2021 primitief

Begroting 2021 na wijziging

Rekening 2021

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

0. Bestuur en ondersteuning

0.1

Bestuur

2.534

0

2.534

2.780

0

2.780

2.526

0

2.526

0.2

Burgerzaken

2.089

-1.140

950

2.208

-1.140

1.069

2.148

-1.164

984

0.4

Overhead

30.539

-2.338

28.201

34.275

-3.555

30.720

32.080

-3.588

28.493

0.5

Treasury

-16

-1.119

-1.135

541

-1.042

-501

507

-1.042

-535

0.61

OZB woningen

0

-12.572

-12.572

0

-12.425

-12.425

5

-12.449

-12.444

0.62

OZB niet-woningen

0

-8.216

-8.216

0

-8.853

-8.853

0

-8.821

-8.821

0.63

Parkeerbelasting

0

-1.883

-1.883

0

-847

-847

0

-1.352

-1.352

0.64

Belastingen overig

1.915

-919

996

2.047

-666

1.381

2.063

-695

1.368

0.7

Algemene uitkering en overige uitker

0

-183.523

-183.523

0

-194.840

-194.840

0

-197.358

-197.358

0.8

Overige baten en lasten

1.392

-599

793

-681

-702

-1.382

-2.879

-276

-3.155

0.9

Vennootschapsbelasting (VpB)

0

0

0

0

0

0

69

0

69

Totaal groep

38.454

-212.310

-173.856

41.171

-224.071

-182.900

36.519

-226.745

-190.225

1. Veiligheid

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

5.325

0

5.325

5.325

0

5.325

5.321

-8

5.313

1.2

Openbare orde en veiligheid

4.167

-202

3.965

5.056

-202

4.854

4.647

-221

4.426

Totaal groep

9.492

-202

9.290

10.381

-202

10.179

9.969

-229

9.739

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

2.1

Verkeer en vervoer

10.768

-508

10.260

11.715

-879

10.835

11.277

-1.541

9.736

2.2

Parkeren

2.140

-575

1.565

2.089

-334

1.755

1.833

-433

1.400

2.4

Economische havens en waterwegen

887

-548

338

992

-548

443

940

-495

445

2.5

Openbaar vervoer

70

0

70

0

0

0

0

0

0

Totaal groep

13.864

-1.631

12.233

14.796

-1.762

13.034

14.049

-2.469

11.581

3. Economie

3.1

Economische ontwikkeling

1.401

0

1.401

1.538

0

1.538

1.655

-2.551

-896

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

12.385

-14.838

-2.452

38.374

-41.231

-2.857

16.450

-19.803

-3.353

3.3

Bedrijfsloket en -regelingen

98

-93

5

98

-63

35

82

-63

19

3.4

Economische promotie

136

-375

-239

81

-176

-95

69

-257

-188

Totaal groep

14.021

-15.306

-1.285

40.090

-41.470

-1.379

18.256

-22.675

-4.418

4. Onderwijs

4.2

Onderwijshuisvesting

4.947

-169

4.778

5.196

-169

5.027

5.230

-750

4.480

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

5.503

-2.735

2.768

6.024

-3.232

2.792

5.276

-2.948

2.328

Totaal groep

10.450

-2.904

7.546

11.221

-3.401

7.819

10.506

-3.697

6.809

5. Sport, cultuur en recreatie

5.1

Sportbeleid en activering

3.115

-276

2.839

3.976

-851

3.125

3.944

-1.073

2.871

5.2

Sportaccommodaties

5.250

-1.582

3.667

5.185

-1.411

3.774

4.960

-1.801

3.158

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie

4.244

-10

4.234

5.655

-10

5.644

4.618

-14

4.604

5.4

Musea

417

-80

337

420

-80

341

408

20

429

5.6

Media

2.464

0

2.464

2.456

0

2.456

2.444

0

2.444

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recrea

8.371

-112

8.260

8.343

-218

8.125

8.816

-371

8.445

Totaal groep

23.861

-2.060

21.800

26.034

-2.569

23.465

25.190

-3.239

21.951

6. Sociaal Domein

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

11.943

-935

11.009

13.442

-689

12.753

12.233

-727

11.505

6.2

Wijkteams

756

0

756

1.937

0

1.937

951

0

951

6.3

Inkomensregelingen

36.759

-26.030

10.729

43.185

-31.203

11.982

39.178

-29.374

9.804

6.4

Begeleide participatie

17.463

0

17.463

17.592

0

17.592

18.013

0

18.013

6.5

Arbeidsparticipatie

4.791

0

4.791

5.030

-557

4.473

4.402

-557

3.845

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

6.355

-252

6.103

6.417

-237

6.179

6.521

-180

6.342

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

17.102

-1.152

15.949

19.412

-1.152

18.260

19.195

-917

18.278

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

22.536

0

22.536

25.363

0

25.363

24.575

0

24.575

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

23.473

0

23.473

20.019

-113

19.907

17.445

-81

17.364

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

2.786

0

2.786

2.786

0

2.786

1.435

0

1.435

Totaal groep

143.964

-28.370

115.594

155.183

-33.951

121.232

143.948

-31.836

112.111

7. Volksgezondheid en milieu

7.1

Volksgezondheid

7.733

-70

7.663

7.766

-70

7.696

7.767

-93

7.674

7.2

Riolering

6.875

-8.204

-1.329

6.875

-8.204

-1.329

6.769

-8.433

-1.664

7.3

Afval

13.425

-15.934

-2.509

12.161

-16.379

-4.218

11.176

-17.459

-6.283

7.4

Milieubeheer

2.958

-100

2.858

3.685

-674

3.011

3.323

-463

2.860

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

282

-204

78

283

-204

79

265

-222

43

Totaal groep

31.273

-24.512

6.760

30.770

-25.532

5.239

29.300

-26.670

2.630

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

8.1

Ruimtelijke ordening

6.227

-336

5.890

7.831

-411

7.420

7.575

-859

6.716

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerr

9.477

-11.185

-1.708

16.112

-19.500

-3.388

13.412

-17.461

-4.049

8.3

Wonen en bouwen

4.007

-2.999

1.007

4.030

-2.999

1.030

4.129

-4.440

-311

Totaal groep

19.711

-14.521

5.190

27.973

-22.911

5.062

25.116

-22.760

2.356

SALDO VAN BATEN EN LASTEN

305.089

-301.816

3.273

357.619

-355.868

1.751

312.853

-340.319

-27.466

bedragen x € 1.000

Taakvelden - Mutaties reserves

Begroting 2021 primitief

Begroting 2021 na wijziging

Rekening 2021

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

0. Bestuur en ondersteuning

0.1

Bestuur

103

0

103

103

0

103

103

0

103

0.4

Overhead

535

-830

-295

916

-3.503

-2.587

1.350

-2.561

-1.211

0.5

Treasury

1.111

0

1.111

1.109

0

1.109

1.123

0

1.123

0.64

Belastingen overig

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.7

Algemene uitkering en overige uitker

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.8

Overige baten en lasten

0

-3.207

-3.207

0

-2.707

-2.707

0

-2.707

-2.707

Totaal groep

1.749

-4.037

-2.288

2.127

-6.210

-4.083

2.575

-5.268

-2.693

1. Veiligheid

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.2

Openbare orde en veiligheid

0

0

0

0

-304

-304

0

-304

-304

Totaal groep

0

0

0

0

-304

-304

0

-304

-304

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

2.1

Verkeer en vervoer

250

-453

-203

254

-653

-399

968

-731

237

2.2

Parkeren

245

-163

82

245

-163

82

245

-118

127

2.4

Economische havens en waterwegen

0

0

0

0

-105

-105

0

-73

-73

Totaal groep

495

-616

-121

499

-921

-422

1.213

-921

291

3. Economie

3.1

Economische ontwikkeling

0

-25

-25

0

-178

-178

0

-178

-178

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

2.452

0

2.452

5.324

-2.467

2.857

4.601

-1.582

3.019

Totaal groep

2.452

-25

2.427

5.324

-2.644

2.679

4.601

-1.759

2.841

4. Onderwijs

4.2

Onderwijshuisvesting

0

-37

-37

0

-348

-348

0

-261

-261

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

0

-86

-86

0

-170

-170

0

-161

-161

Totaal groep

0

-124

-124

0

-517

-517

0

-422

-422

5. Sport, cultuur en recreatie

5.1

Sportbeleid en activering

0

0

0

0

-274

-274

0

-124

-124

5.2

Sportaccommodaties

0

-183

-183

0

-172

-172

0

-183

-183

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie

97

-13

85

997

-424

573

997

-424

573

5.4

Musea

0

-32

-32

0

-32

-32

0

-32

-32

5.6

Media

1.424

0

1.424

1.424

-45

1.378

1.424

-48

1.376

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recrea

330

-343

-13

330

-334

-4

330

-694

-364

Totaal groep

1.851

-569

1.281

2.751

-1.281

1.470

2.751

-1.505

1.245

6. Sociaal Domein

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

3.135

-234

2.901

3.135

-976

2.159

3.123

-464

2.659

6.2

Wijkteams

0

0

0

0

-1.180

-1.180

0

-293

-293

6.3

Inkomensregelingen

0

-62

-62

0

-110

-110

0

-110

-110

6.4

Begeleide participatie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.5

Arbeidsparticipatie

0

0

0

157

0

157

157

0

157

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

0

-100

-100

0

-231

-231

0

-231

-231

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

0

-2.275

-2.275

6.800

-5.257

1.543

8.615

-5.135

3.480

Totaal groep

3.135

-2.671

464

10.092

-7.755

2.337

11.895

-6.233

5.661

7. Volksgezondheid en milieu

7.2

Riolering

0

-389

-389

0

-389

-389

15

-69

-55

7.3

Afval

150

0

150

662

0

662

2.606

0

2.606

7.4

Milieubeheer

0

-245

-245

0

-420

-420

4

-181

-177

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal groep

150

-634

-484

662

-809

-147

2.625

-250

2.375

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

8.1

Ruimtelijke ordening

2.500

-1.336

1.164

2.734

-2.668

66

2.544

-1.934

611

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerr

1.427

-5.716

-4.289

3.221

-5.827

-2.606

4.095

-6.149

-2.053

8.3

Wonen en bouwen

0

-183

-183

0

-233

-233

0

-223

-223

Totaal groep

3.927

-7.235

-3.308

5.956

-8.728

-2.772

6.639

-8.305

-1.665

SALDO VAN BATEN EN LASTEN

13.759

-15.911

-2.152

27.410

-29.169

-1.759

32.298

-24.969

7.330

RESULTAAT

318.848

-317.728

1.120

385.029

-385.037

-9

345.151

-365.287

-20.136

Deze pagina is gebouwd op 05/25/2022 08:17:13 met de export van 05/24/2022 15:01:04