Algemeen

COVID-19: Financiële ondersteuningsmaatregelen en risico's

COVID-19: Financiële ondersteuningsmaatregelen en risico's

Inleiding

In dit hoofdstuk geven we een samenvatting van de herstelagenda zoals we deze in 2021 hebben vastgesteld. Er blijft sprake van grote onzekerheid. We volgen daarom nauwgezet alle ontwikkelingen en gevolgen voor onze inwoners, bedrijven en instellingen. Uiteraard ook de gevolgen voor onze eigen begroting.
We volgen kritisch alle landelijke ondersteuningsmaatregelen en bepalen welke aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. We hebben een goede algemene reserve. Tijdens het COVID-19 debat heeft de gemeenteraad via een motie besloten om deze reserve in te zetten om de COVID-19 schade te betalen.

In dit hoofdstuk geven we onze uitgangspunten weer voor ondersteuning en vatten onze herstelagenda samen. We laten een totaalbeeld zien van de financiële compensatie die we krijgen vanuit het Rijk en laten zien welke maatregelen we nemen voor ondersteuning.

Uitgangspunten voor ondersteuning

De COVID-19 crisis is groter dan wij als gemeente aankunnen. We zullen keuzes moeten maken. Ter ondersteuning van inwoners, bedrijven en instellingen sluiten we zo veel mogelijk aan bij de landelijke regelingen van het kabinet. Vervolgens kijken we naar provinciale regelingen, de banken en de branche-organisaties. Ook kijken we naar onze eigen rol. Bewust in deze volgorde. Primair staan wij aan de lat voor onze beleidstaken.
We hebben samen met de gemeenteraad de volgende criteria vastgesteld:

 1. We geven inkomenssteun aan mensen die dat nodig hebben, geen omzetsteun aan bedrijven, of sectoren
 2. Helpen verdienen
 3. Op naar werk
 4. We investeren in samenleven
 5. We investeren in zorgcontinuïteit
 6. We zijn en blijven een financieel gezonde organisatie.

Inkomenssteun wel, omzetsteun niet
We geven inkomenssteun aan mensen die dat nodig hebben. Werknemers, ondernemers, zzp-ers enzovoort. Bijstand, bijzondere bijstand en andere gemeentelijke instrumenten zijn daarvoor beschikbaar. Landelijke financiële steunregelingen voeren we met voorrang uit. We lobbyen waar mogelijk voor meer regelingen, langere termijnen, ruimere voorwaarden. Meer kunnen we niet doen. Het is niet onze rol om individuele bedrijven te behoeden van de ondergang. Evenmin kunnen we hele sectoren financieel redden. Hoe vervelend we dat ook vinden. Het is de rol van de markt. Het is ook niet betaalbaar.

Helpen verdienen
Het is vitaal voor de economie dat de getroffen sectoren door COVID-19 weer beter gaan draaien. We hebben met z’n allen de producten en diensten nodig. We hebben ook het werk en het inkomen dat er bij hoort nodig. We dragen op een aantal manieren bij aan herstel. We doen dat tijdelijk door bij te dragen aan lastenverlichting voor bedrijven. Denk aan het verlengen van betaaltermijnen of het kwijtschelden van bepaalde lasten. Maar dat is niet voldoende. We willen bedrijven vooral helpen verdienen. Ruimte voor ondernemerschap. Waar ondernemers anderen meekrijgen, zullen we welwillend meewerken aan ook vernieuwende of tijdelijke plannen. Denk verder onder andere aan: onze eigen investeringen en uitgaven naar voren halen, koop lokaal acties steunen, kennis verbinden. Maar ook: het ondernemingsklimaat versterken. Het mogelijk maken van grotere terrassen, drive-ins, extra standplaatsen, verkoop aan particulieren door groothandels, etc. Hiermee hebben we veel ondernemers kunnen steunen.

Op naar werk
Inkomenssteun is soms nodig, werk is beter. Bijdragen aan werkgelegenheid, maar zeker ook aan scholing en aan matching zijn belangrijk. Voor economische stabiliteit en draagkracht voor de gevolgen van de crisis. Voor inkomensvoorziening, lager zorggebruik maar zeker ook om zoveel mogelijk mensen weer mee te kunnen laten doen.

Samenleven mogelijk maken
Samenleven betekent onder andere kunnen sporten, ontmoeten, cultuur maken en van cultuur genieten. De inwoners, verenigingen en culturele ondernemers zorgen daar grotendeels zelf voor. Daar bouwen en vertrouwen we op. De gemeente subsidieert van oudsher een belangrijk deel van de sector. De hele sector krijgt klappen. De rijksmaatregelen lijken maar een deel daarvan op te vangen. De crisis gaat wellicht leiden tot het stoppen van sommige aanbieders. Misschien kunnen niet alle accommodaties en plannen die we er voor hadden behouden blijven. En misschien is het tijd om een aantal vernieuwingen door te voeren. Maar we staan samen met aanbieders, vrijwilligers en organisaties garant voor een essentieel niveau van maatschappelijke voorzieningen.

Basaal zorg- en welzijnslandschap
Beschikbaarheid van zorg- en welzijnsaanbod is vitaal. We hebben een morele en juridische verantwoordelijkheid. We investeren in behoud van diversiteit van zorgaanbieders zodat er voldoende aanbod blijft. Reisafstanden, keuzemogelijkheden, voorkeursaanbieders, het kan allemaal minder optimaal zijn. Maar beschikbaarheid van zorg- en welzijnsaanbod is noodzakelijk.

Financieel gezonde organisatie
We zijn en blijven een financieel gezonde organisatie.

 • We zorgen voor sluitende begrotingen;
 • We doen bij alle steunmaatregelen een check: korte termijn hulp (incident) moet niet leiden tot verplichtingen die op termijn niet vol te houden zijn.

Herstelagenda
Vanuit bovenstaande criteria kiezen we voor een herstel en versterkingspakket gericht op de volgende pijlers:

 • Duurzaam investeren;
 • Investeren in een sociaal sterke stad;
 • Helpen verdienen.

Duurzaam investeren
Gezien de economische ontwikkeling spreken we niet meer van anticyclisch investeren. Wel houden we vast aan het uitgangspunt om duurzaam te investeren in de toekomst van onze stad en kernen. We houden daarbij vast aan onze topprioriteiten:

 • Dynamisch stadscentrum;
 • Voorzieningen voor ontmoeten, sport en cultuur;
 • Bouwen voor de toekomst;
 • Duurzaamheid.

Voor een nadere invulling hiervan verwijzen we naar de programmabegroting 2022-2025.

Investeren in een sociaal sterke stad
De COVID-19 heeft een grote sociaal en maatschappelijke impact op onze stad. Tegelijkertijd blijft het lastig in te schatten wat de diepere effecten zijn op het gebied van gezondheid, sociaal domein, verenigingsleven, cultuur, evenementen of voor ouderen, jongeren, zzp'ers etc. Naast onze inzet voor de ondersteuningsmaatregelen COVID-19 zetten we stevig in op het gebied van participatie, inkomensvoorziening, armoede en schulden. Natuurlijk voeren we daarvoor de landelijke regelingen uit en doen we er alles aan om in regionaal verband en lokale samenwerkingen extra advies en ondersteuning te bieden. We zetten daarbij in op de speerpunten:

 • “van werk naar werk”
 • “van bijstand naar werk”
 • “van bijstand naar meedoen”.

Bij het versterken van een sociaal sterke stad hoort ook het initiatief van een lerende stad en investeringen in voorzieningen. We verwijzen graag naar de verschillende begrotingsprogramma's voor nadere uitwerking.

Helpen verdienen
Een belangrijke pijler voor ons als gemeente is ook ondernemers “helpen” verdienen. We vervullen hierbij vaak een randvoorwaardelijke rol. Ruimte voor ondernemerschap en ook het versterken van het ondernemingsklimaat. Helpen verdienen betekent dat je in de dienstverlening naar ondernemers toe meedenkt bij het zoeken naar mogelijkheden en aanjagen van transities. Uiteraard binnen de bestaande regelgeving met de nodige zorgvuldigheid. De gemeente stelt zich daarbij niet op als kredietverstrekker maar als mogelijkmaker, bijvoorbeeld bij de verruiming van terrassen en te bekijken hoe we evenementen toch kunnen laten plaatsvinden.
Door de grote transformatieopgaves rondom digitalisering, duurzaamheid, inclusiviteit en circulariteit onder de aandacht te brengen bij het bedrijfsleven en flexibel mee te denken over regelgeving en bedrijfshuisvesting zorgen we dat de ondernemers zoveel mogelijk kunnen blijven ondernemen en daarbij innovatief kunnen zijn.

Financiële compensatie vanuit het Rijk

Vanuit het Rijk ontvangen we compensatiepakketten. Dit omdat gemeenten ook veel geld extra uitgeven en ook inkomsten mislopen. We zetten deze rijksgelden zo goed mogelijk in voor onze compensatiemaatregelen.
Hierbij willen we ook opmerken dat er sprake is van grote diversiteit in de rijksregelingen. Een aantal regelingen zijn ter compensatie van maatschappelijke kosten (bijvoorbeeld de gelden voor maatschappelijke opvang en de gelden voor ons SW bedrijf), anderen zijn bedoeld als vergoeding voor extra kosten/ gemiste opbrengsten die we als gemeenten hebben gemaakt voor de uitvoering van regelingen. De bedragen in de tabellen lijken aanzienlijke bedragen echter we de meerjarige effecten van deze crisis zijn blijft lastig te voorspellen.

Het totale compensatiepakket ziet er als volgt uit:

Toelichting

Landelijk bedrag 

Bedrag Jaar 2020 Oss

Bedrag Jaar 2021 Oss

Totaal voor
Oss

Algemeen

Opschalingskorting: besloten is om deze bezuiniging voor gemeenten in de jaren 2020 en 2021 incidenteel te schrappen. Dit leidt tot hogere algemene uitkering.

€ 70 miljoen in 2020 en € 160 miljoen in 2021.

€ 353.000

€ 805.000

€ 1.158.000

2022: opschalingskorting geschrapt

€ 1.420.000

€ 1.420.000

Compensatie gemiste inkomsten

Compensatie voor gemiste toeristenbelasting.

€ 100 miljoen

€ 57.000

€ 57.000

Compensatie voor gemiste parkeerbelasting.

€ 125 miljoen

€ 307.000

€ 307.000

Compensatie voor gemiste precariobelasting/ marktgelden en evenementenleges

€ 20 miljoen

€ 50.000

€ 50.000

Reservering voor aanvullende compensatie. In de decembercirculaire is dit bedrag verhoogd tot € 250 miljoen. Uitkering na analyse van jaarrekeningen gemeenten.

€ 250 miljoen, gereserveerd

pm

PM

pm

Inkomstenderving 1e kwartaal 2021

pm

pm

pm

Compensatie zorgkosten 

Inhaalzorg en meerkosten Jeugdzorg

€ 34,3 + € 26,2 miljoen

€ 194.000

€ 148.000

€ 342.000

Inhaalzorg en meerkosten Wmo 2015 begeleiding

€ 11,7 + € 20,8 miljoen 

€ 72.000

€ 128.000

€ 200.000

Afrekening continuiteit van zorg Wmo 2015

€ 20,4 miljoen

€ 123.730

€ 123.730

Inhaalzorg en meerkosten maatschappelijke opvang (gelden als centrumgemeente voor de regio)

€ 98 + € 81 miljoen

€ 828.847

€ 787.490

€ 1.616.337

Continuïteit van zorg beschermd wonen

€ 5,6 + € 8 miljoen

€ 61.669

€ 95.662

€ 157.331

Noodopvang kinderen met ouders cruciaal beroep. Deze opvang is zonder extra kosten ouders. Medio maart tot 1 juli.

€ 23 miljoen

€ 109.000

€ 109.000

Compensatie inkomstenderving eigen bijdrage Wmo. Deze werd door SVB in die periode niet geïnd voor gemeenten. Maanden april en mei 2020.

€ 18 miljoen

€ 106.000

€ 106.000

Compensatie quarantainekosten

€ 4 miljoen

€ 19.378

€ 19.378

Extra begeleiding kwetsbare groepen (dagbesteding)

€ 37 miljoen

€ 223.000

€ 223.000

Bestrijden eenzaamheid ouderen

€ 36,5 miljoen

€ 193.490

€ 193.490

Voorschoolse voorziening peuters: in de periode van 16 maart tot en met 7 juni is de kinderopvang (gedeeltelijk) gesloten. Ouders/ verzorgers zijn in maart opgeroepen om de rekening voor de opvang te blijven betalen.  Om de eigen bijdrage van de ouders/ verzorgers te vergoeden ontvangen we compensatie.

€ 8,3 miljoen

€ 42.000

€ 25.546

€ 67.546

Compensatie Werk & Inkomen 

Vergoeding uitvoering  Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (TOZO)

€ 2 miljard

€ 16.170.078

€ 4.409.601

€ 20.579.679

Aanvullend pakket re-integratiekosten

€ 39,3 miljoen in 2020 en € 88,4 miljoen in 2021

€ 130.452

€ 300.025

€ 430.477

Impuls re-integratie

€ 48,3 miljoen

€ 160.211

€ 160.211

Gemeentelijke schuldenbeleid

€ 15 miljoen in 2020 en € 30 miljoen in 2021

€ 75.019

€ 153.366

€ 228.385

Bijzondere bijstand

€ 5 miljoen in 2020 en € 10 miljoen in 2021

€ 25.966

€ 53.083

€ 79.049

TONK: Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten voor huishoudens die in ernstige problemen komen

Eerste fase 65 mln, tweede tranche 195 mln

€ 1.316.608

€ 1.316.608

Herorientatie zelfstandigen

€ 33.134

€ 33.134

2022: aanvullend pakket re-integratiekosten

€ 49.030

€ 49.030

2022: impuls re-integratie 

€ 144.489

€ 144.489

2022: schuldenbeleid 

€ 151.773

€ 151.773

2022: bijzondere bijstand

€ 75.887

€ 75.887

Compensatie Jeugd

Compensatie voor organisaties zoals scouting en speeltuinen.

€ 7,3 miljoen

€ 37.000

€ 37.000

Perspectief jeugd en jongeren: gerichte financiële impulsen om samen met jongeren, lokale organisaties en evenementensector kleinschalige activiteiten te programmeren.

€ 21 miljoen in 2020 en € 19 miljoen in 2021

€ 194.000

€ 194.000

Jongerenwerk Jeugd

€ 14 miljoen

€ 66.000

€ 66.000

Mentale ondersteuning jeugd

€ 11,5 miljoen

€ 56.000

€ 56.000

Activiteiten en ontmoeting jeugd

€ 8 miljoen

€ 39.000

€ 39.000

Project Jeugd aan zet

€ 10.000

€ 10.000

Compensatie sociale werkbedrijven 

Verwachte tekorten bij SW bedrijven door (gedeeltelijke) sluiting en wegvallen opbrengsten. 

€  90 miljoen

€ 894.000

€ 894.000

Idem voor de periode 1 juni tot en met 31 december 2021.

€ 50 miljoen

€ 497.000

€ 497.000

Idem voor periode 1-1 tot en met 1-10

€ 45 miljoen

€ 440.000

€ 440.000

Compensatie Sport 

Compensatie inkomstenderving kwijtschelden huren aan sportverenigingen.                       
- Voor de periode 1 maart tot en met 1 juni 2020.

€ 90 miljoen

€ 126.423

€ 126.423

- voor de periode 4e kwartaal 2020.

€ 60 miljoen

€ 97.182

€ 97.182

- voor de periode 1e kwartaal 2021

€ 50 miljoen

€ 169.556

€ 169.556

- voor de periode 2e kwartaal 2021

€ 66.285

€ 66.285

 Zwembaden en ijsbanen (2020 en 1e helft 2021)

€ 180 miljoen

€ 343.391

€ 343.391

Compensatie Cultuur 

Overeind houden lokale en regionale cultuur sector (bibliotheek, muziekscholen, centra voor kunsten, musea, theater e.d. )

€ 60 miljoen

€ 307.000

€ 254.000

€ 561.000

Idem, maar dan voor de periode 1 juni tot en met 31 december.

€ 60 miljoen

€ 304.000

€ 212.000

€ 516.000

Lokale culturele infrastructuur ondersteunen voor het jaar 2021

€ 150 miljoen

€ 576.000

€ 576.000

Ondersteuning lokale media. Verlenging tot eind 2020. Lokale media kunnen aanvraag doen bij dit steunfonds. Loopt niet via de gemeente.

€ 24 miljoen

nvt

nvt

nvt

Compensatie Ontmoeten 

Compensatie voor extra uitgaven voor dorps- en buurthuizen (o.a. kwijtschelden huur, compensatie tegenvallende inkomsten etc.)

€ 17 miljoen

€ 83.000

€ 49.000

€ 132.000

Compensatie Overig 

Compensatie voor extra toezicht en handhavingskosten

€ 50 miljoen

€ 229.000

€ 229.000

Tijdelijke corona banen toezicht en handhaving

€ 60 miljoen

loopt via aparte uitkering

Compensatie voor hogere kosten afvalverwerking

€ 28 miljoen

€ 143.000

€ 143.000

Compensatie voor extra kosten voor de organisatie van verkiezingen in 2021

€ 30 miljoen in 2020 en € 22 miljoen in 2021

€ 401.080

€ 401.080

€ 21.299.744

€ 13.692.707

€ 34.992.451

Financiële ondersteuningsmaatregelen

Onderstaand een overzicht van financiële ondersteuningsmaatregelen:

Onderwerp

Toelichting

Bedrag

Programma 1 Zorg en welzijn

Doorbetaling aan aanbieders sociaal domein

Om de continuïteit van zorg landschap te bewaren, is besloten tot doorbetaling Wmo dienstverlening voor ZIN en doorbetaling PGB Wmo en Jeugd. Vanaf 1 juli hebben we de zorgaanbieders gevraagd de reguliere dienstverlening weer op te starten en betalen we weer alleen de geleverde zorg.  
We hebben de ZIN zorgaanbieders voor jeugdhulp in regionaal verband ook een omzetgarantie gegeven.
Aanbieders van zowel Wmo als jeugdhulp hebben daarnaast extra kosten gemaakt. Er is een landelijke regeling gekomen om aanbieders te compenseren voor deze meerkosten, in eerste instantie voor de periode tot 1 juli 2020. Daarna is de regeling verlengd tot het einde van 2020. Inmiddels is de regeling nog een keer verlengd, namelijk tot 1 januari 2022.

Voor de bedragen verwijzen we naar rijksuitkeringen.

Doorbetaling regiotaxi

De gemeenschappelijke regeling betaalt:

 • maart tot en met juni 2020: werkelijk gereden kilometers zijn voor 100% vergoed. Over de niet gereden kilometers is 80% voorschot uitbetaald;
 • juli- augustus 2020: werkelijk gereden kilometers zijn voor 100% vergoed. 80% vergoeding over de gederfde omzet (via een opslag op de prijs)
 • september tot januari 2022: (flexibele) kostprijs per kilometer (continuiteitsregeling). Leidt in 2021 tot € 175.000 lagere kosten.

-

Jeugd- en jongerenwerk

Extra subsidie aan jeugd- en jongerenorganisaties (31 organisaties) om coronaschade te compenseren (en om deze organisaties een steuntje in de rug te geven).  

€ 37.000

Programma 2 Werk, Inkomen en onderwijs

Doorbetaling leerlingenvervoer

Uitgangspunt is (conform de richtlijn van de VNG):

 • 100% door betalen voor geleverde ritten
 • 80% door te betalen voor uitgevallen ritten
 • Voor het vervoer van kinderen die deelnemen aan de noodopvang onderwijs en opvang voor kwetsbare kinderen gebruik te maken van leerlingenvervoer. In principe binnen de bestaande contracten. Waarbij bovenstaande afspraken gelden. Ook voor kinderen die in deze bijzondere situatie vervoer nodig hebben (en daar voorheen geen gebruik van maakten). Deze worden dus niet nog extra gefinancierd.

Voor 2021 is de regeling uit 2020 voortgezet, waarbij de tarieven meebewegen met het vervoersvolume. Dit vindt nu plaats per gemeente. Met deze regeling zorgen we voor continuïteit van vervoer.

Uitvoeren TOZO- regeling

Uitvoering van landelijke regeling

€ 20.579.679

Uitvoeren TONK

Uitvoeren regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). Hierbij hebben we besloten om de beleidsregels te verruimen en de regeling te verlengen tot 1 oktober 2021.  

€ 1.316.608

Ventilatiesystemen onderwijs

Extra kosten voor aanpassing ventilatiesystemen.

€ 125.000

Voor diverse beleidsterreinen hebben we extra rijksgelden gehad. Dit vertalen we naar uitvoering. Zie herstelagenda per programma.

Programma 3 Ontmoeten, sport en cultuur

Algemeen

Algemene uitspraken:

 • We betaalden subsidies uit ook als daar de maatschappelijke activiteiten nu niet voor uitgevoerd worden
 • Voor (eenmalige) evenementen betaalden we (een gedeelte van) de subsidie uit als er al reële kosten gemaakt zijn
 • Waar nodig kunnen we op verzoek een voorschot geven op subsidies (versneld uitbetalen 3e kwartaal 2020)
 • Als vrijwilligersorganisatie in directe financiële problemen geraakt, kunnen we zo nodig ook extra krediet in de vorm van een lening verstrekken

Kwijtschelding huur voor amateurorganisaties sport & cultuur

We schelden de huur kwijt van de gemeentelijke accommodaties op het gebied van sport en cultuur voor:

 • de periode 16 maart tot 1 juli. De kosten hiervan zijn respectievelijk voor sport € 135.597 en voor cultuur € 91.000.  
 • 4e kwartaal 2020. De kosten hiervan zijn respectievelijk voor sport € 170.487 (waarvan we een vergoeding vanuit het Rijk verwachten van € 97.182) en voor cultuur € 56.906.
 • 1e kwartaal 2021. De kosten voor sport bedragen € 222.383 (waarvan we een vergoeding van het Rijk verwachten van € 169.556) en voor cultuur € 54.864  
 • 2e kwartaal 2021. De kosten voor sport bedragen € 110.562 (waarvan we een vergoeding van het Rijk verwachten van € 66.285) en voor cultuur € 54.864  
 • Compensatie aan het SEC voor extra inzet in 2020 van € 17.680.

Zie toelichting

Verlengen lening overeenkomsten diverse sport en cultuurinstellingen
(geen betaling aflossing en rente in 2020)

We hebben besloten om:  

 • Instellingen / verenigingen de mogelijkheid te geven om te kiezen om geen aflossing en rente in  2020 te betalen
 • Onder voorwaarde van ondertekening aanvullende overeenkomst waarbij looptijd van de lening met 1 jaar wordt verlengd

Dit geldt voor alle instellingen en verenigingen die een lening bij de gemeente hebben afgesloten.
In 2020 zijn 7 leningsovereenkomsten aangepast met een renteverlies  van € 272.000 in 2020 (uitstel aflossing € 167.000).
In 2021 innen we de rente en aflossing weer regulier.

€ 272.000

Professionele cultuur- en sportorganisaties

Onze professionele instellingen op het gebied van Sport, Cultuur en Ontmoeten geven we extra ondersteuning over het jaar 2020.
De compensatie is bepaald aan de hand van de jaarcijfers 2020 van de desbetreffende instanties. Het verlies oftewel de afname van het Eigen Vermogen is het te compenseren bedrag.
Voor het jaar 2021 volgt nog afrekening van de corona ondersteuning.  

€ 194.410

Wijk- en dorpshuizen

 • Compensatie voor 2020: we compenseren wijk- en dorpshuizen voor totaalbedrag van € 191.097. We hebben € 83.000 ontvangen van het Rijk, het restant tekort van € 108.097 is nadeel voor jaarrekening 2020
 • Compensatie voor 2021: we compenseren wijk- en dorpshuizen voor totaalbedrag van € 110.452. We hebben € 49.000 ontvangen van het Rijk, het restant tekort van € 61.452 is nadeel voor jaarrekening 2021

€ 301.549

Kermis

We hebben in 2021 weer gekozen voor een kermis in afgeslankte vorm. Dit heeft in 2021 geleid tot extra nadeel. Het totale nadeel voor de kermis is € 144.000.

€ 144.000

Ventilatiesystemen vastgoed  

Extra kosten voor aanpassing ventilatiesystemen.

€ 125.000

Programma 4 Dynamisch stadscentrum

Belastingen

Voor compensatiemaatregelen op het gebied van reclamebelasting en precariobelasting wordt verwezen naar programma 11 Financieel solide

Parkeren

Voor compensatiemaatregelen op het gebied van parkeren wordt verwezen naar programma 7 Mobiliteit

Programma 5 Zuinig op ons klimaat

Bedrijfsafval voor ondernemers

We hanteren dezelfde aanpak als in ’s-Hertogenbosch, omdat we samen met hen in de regio het bedrijfsafval doen. Concreet kan het contract (abonnement) op verzoek om gezet worden naar lediging op afroep: op deze manier blijft de container wel staan (wordt de beperkte huur ervan wel doorbelast), maar worden de ledigingskosten tijdelijk stilgezet.

Programma 6 Vitale economie

Uitstel  betaling pacht-overeenkomsten

Voor pachtovereenkomsten hebben we in 2020 gewerkt met een verlengde betalingstermijn van 90 dagen.

-

Markten

 • Voor de kooplieden met NON-FOOD zijn de facturen marktgeld 2e kwartaal niet geïnd. Oftewel kooplieden die er niet staan hoeven niet te betalen. De gemiste opbrengsten voor de gemeente bedragen ongeveer € 8.000 per kwartaal
 • Voor de kooplieden met FOOD, die het zwaar hebben, kregen  uitstel van betaling tot 30 mei 2020. Kooplieden met FOOD die geen financiële problemen hebben betalen de factuur marktgeld 2e kwartaal gewoon voor de vervaldatum. In principe wordt het kwartaal in het begin van het kwartaal vooraf betaald.

Vervolgens betalen kooplieden marktgelden alleen op de momenten dat ze op de markt mogen staan.

Gemiste opbrengst circa € 28.000 in 2020 en € 30.000 in 2021

Programma 7 Mobiliteit

Handhaving centrum/
gratis parkeren in het centrum

 • Geen handhaving parkeren in het centrum
 • Geen handhaving fietsen door het centrum

Op gebied van parkeren hadden we in 2020 een financieel nadeel (circa € 175.000 per maand).  
Na overleg met het CMO voerden we per 15 juli 2020 handhaving en dus betaald parkeren weer in.  We zien wel dat de parkeerinkomsten in 2021 ver achter blijven op de “normale” ramingen.
Eind 2021 is besloten om eind december/ begin januari gedurende de lock down niet te handhaven op parkeren en fietsen in het centrum.

€ 980.000

Parkeren

Besloten is om parkeren op het Jurgensplein het eerste uur gratis te maken tijdens de periode van Click & Collect in de lockdown.

Kosten circa € 7.000 per week

Maasveren

Extra eenmalige bijdrage in verband met omzetverlies in het jaar 2020.

€ 95.260

Programma 11 Financieel solide

Uitstel van betaling

 • We hebben uitstel van betaling verleend in eerste instantie tot 1 juni. Daarna hebben we dit verlengd tot 1 september 2020.
 • Daarna zijn we de inning op gaan starten, waarbij we coulant omgaan met verzoeken om betaalregelingen
 • Voor nieuwe rekeningen, geldt een standaard betalingstermijn van 90 dagen in plaats van 30 dagen.
 • Vanaf oktober 2020 is de invordering weer opgestart voor facturen en dwangsommen. Ook hier gaan we coulant om met verzoeken om betaalregelingen.  

-

Betaling van rekeningen door gemeente

Facturen worden z.s.m. betaald (streven binnen 15 dagen). Dit is in 2021 ook gerealiseerd.

-

Uitstel belastingen

 • BSOB verstuurde tot 1 juni geen nieuwe aanslagbiljetten. Ze  verstuurden in deze periode ook geen aanmaningen en dwangbevelen.
 • Inwoners en bedrijven hadden sowieso tot 1 juni de tijd om het aanslagbiljet te betalen dat in februari ontvangen is.
 • Tot 1 september 2020 deed de BSOB geen actieve invordering.  

Hierna is e.e.a. weer opgestart. Er wordt coulant omgegaan met verzoeken om betaalregelingen.  

-

Uitstel van betaling verbeurde dwangsommen VTH

We hebben uitstel van betaling verleend van in te vorderen dwangsommen tot 1 augustus 2020. Daarna afhankelijk van de situatie  rondom COVID-19 en de gevolgen daarvan met maatwerk bepalen hoe de betaling kan worden voldaan. Vanaf oktober 2020 is invordering weer opgestart (zie eerder).

-

Precariobelasting
en verruiming terrassen

Besloten is om voor terrassen en uitstallingen voor het gehele jaar 2020 geen precariobelasting te innen.

€ 52.000 in 2020

Besloten is om voor de periode tot 1 januari 2022 verruiming van terrassen toe te staan.
Besloten is om voor terrassen en uitstallingen voor het gehele jaar 2021 geen precariobelasting te innen.

€ 43.000 in 2021

Reclamebelasting

Besloten is om in 2021 geen reclamebelasting te innen. En daarbij de bijdrage aan CMO wel regulier te betalen.

€ 210.000 in 2021

Deze pagina is gebouwd op 05/25/2022 08:17:13 met de export van 05/24/2022 15:01:04